iBiznesPlan Std

iBiznesPlan Std to samodzielna aplikacja pracująca w środowisku Windows. Program umożliwia wykonanie kompletnego biznes planu, w tym analizy finansowo ekonomicznej przedsięwzięcia inwestycyjnego.

iBiznesPlan Std Ekran Główny

Przy pomocy programu możemy wykonać kilka rodzajów opracowań:

  • komplety biznes plan,
  • analizę finansowo ekonomiczną jako samodzielne opracowanie,
  • część opisową biznes planu jako samodzielne opracowanie,

Analiza Finansowa w iBiznesPlan Std

Program umożliwia opracowanie analizy finansowo ekonomicznej na okres maksymalnie 12 lat. Analiza  wykonana jest w oparciu o dane wejściowe, które należy wprowadzić do programu. Dane wejściowe w programie iBiznesPlan Std są identyczne, jak w przypadku programu iBiznesPlan Pro, czy też pozostałych odmian programu iBiznesPlan. Dzięki temu istnieje możliwość eksportu danych z odmiany programu o krótszych okresach projekcji, do programów o dłuższych okresach projekcji. Po wprowadzeniu danych wejściowych do programu iBiznesPlan Std, program automatycznie wygeneruje kompletną analizę finansowo ekonomiczną.

W skład analizy wchodzą tabele:

  • rachunek zysków i strat (wariant porównawczy lub kalkulacyjny w zależności od wyboru)
  • przepływy pieniężne
  • bilans aktywa oraz bilans pasywa
  • przepływy dla obliczania parametrów opłacalności (NPV, IRR, stopa zwrotu).
  • BEP (próg rentowności) i analiza wskaźnikowa (ponad 20 wskaźników)

Po wygenerowaniu analizy, użytkownik programu może samodzielnie wybrać  tabele  z danymi wejściowymi i analizami, które będą częścia składową końcowego raportu analizy fiansowo ekonomicznej inwestycji czy startupu. Dodatkowo do każdej tabeli można dołączyć komentarze i wykresy.

iBiznesPlan Std Część Opisowa Biznes Planu

 

Część Opisowa biznes planu w iBiznesPlan Std

Opracowanie części opisowej w programie iBiznesPlan Std oparto o szablon.  Do programu dołączono jeden szablon z predefiniowaną treścią. Użytkownik programu może w sposób dowolny modyfikować i edytować szablon.Do części opisowej każdego biznes planu zostaje zaimplementowana treść z ostatnio zmodyfikowanego szablonu. Treść z szablonu jest na tyle uniwersalna, że może być po niewielkich zmianach i uzupełnieniach dołączona do każdego biznes planu. Wykorzystując treść z szablonu uzyskujemy na samym początku pracy nad biznes planem inwestycji czy start-upu około 30 stron części opisowej. W takim przypadku praca nad częścią opisową biznes planu polega na dopisaniu niewielkiej części treści związanej z daną inwestycją oraz usunięciu treści, która w danym przypadku nie jest możliwa do wykorzystania w konkretnym przypadku.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w przypadku niektórych podrozdziałów dołączono kilka różnych wariantów treści dla danego podrozdziału. Do części opisowej można dołączyć wykresy, zdjęcia i dowolne grafiki i diagramy.

You must be logged in to post a comment.