FAQ: Obsługa Programu

  1. Pytanie: Czy Państwa aplikacje pracują pod kontrolą każdego systemu Windows?
   Odpowiedź: Tak. Apliacja uruchamia się pod kontrolą każdego systemu Windows, począwszy od Windows 95, aż po Windows 7 (64 bitowy)

 

  1. Pytanie: Czy do odczytu raportów w formacie HTML konieczna jest przeglądarka internetowa?
   Odpowiedź: Uwaga: pytanie dotyczy poprzedniej 16 bitowej wersji programu iBiznesPlan 3 i wersji wcześniejszych. Tak, z tym, że do odczytu możemy użyć dowolnej przeglądarki lub dowolnego edytora lub innego programu, który jest w stanie odczytać format HTM (dotyczy iBiznesPlan Standard). Program iBiznesPlan Pro wymaga przeglądarki MSIE z włączoną obsłgą apletów Javy. Zachęcamy jednak do uaktualnienia programu do najnowszej wersji. Nowa wersja posiada włąsny moduł odpowiedzialny za edycję dokumentów i nie wymaga żadnej aplikacji zewnętrznej do swojego działania.

 

  1. Pytanie: Czy program można uruchomić więcej niż jeden raz w tym samym czasie?
   Odpowiedź: Nie. Program ma zablokowaną możliwość jednoczesnego uruchamiania tej samej aplikacji kilka razy na tym samym komputerze. Program nie jest również aplikacją sieciową.

 

  1. Pytanie: Czy program iBiznesPlan Std jest kompatybilny z programem Biznes Plan 2000?
   Odpowiedź: Program iBiznesPlan Std jest następcą programu Biznes Plan 2000. W roku 2000 nastąpiła zmiana nazwy programu  na iBiznesPlan i pod taką nazwą jest on oferowny do chwili obecnej. W roku 2008 wycofano z dystrybucji wersję 16 bitową programu.  Obecna wersja jest 32 bitowa. Program w wersji 32 bitowej nie jest kompatybilny z wersją 16 bitową.  Nie istnieje również możliwość eksportu i importu biznes planów pomiędzy tymi wersjami (różne systemy bazowe).

 

  1. Pytanie: Czy końcowy dokument obejmuje część opisową jak i obliczeniową ?
   Odpowiedź: Oczywiście. Dodatkowo istnieje możliwość generowania osobno każdego z tych dokumentów.

 

  1. Pytanie: Skąd można ściągnąć wersję demo ?
   Odpowiedź: Wersja demo nie jest dystrybuowana. Z możliwościami programu najlepiej można się zapoznać poprzez analizę przykładowych raportów, który znajdują się na naszej stronie internetowej.

 

  1. Pytanie: Ile biznes planów można opracować przy pomocy Państwa programów ?
   Odpowiedź: Dowolną ilość i wszystkie są dostępne w programie.

 

  1. Pytanie: Jeżeli chcemy opracować drugą wersję biznes planu, to czy musimy wszystkie dane wejściowe wprowadzać od nowa ?
   Odpowiedź: Jeżeli zamierzamy opracować podobny biznes plan jak już wcześniej został opracowany to korzystamy z odpowiedniej opcji i powstanie duplikat planu. W duplikacie możemy wprowadzić tylko zmiany. Oczywiście tych duplikatów może być dowolna ilość.

 

  1. Pytanie: Czy do Państwa programów można wprowadzać dane liczbowe z plików Excela lub innych programów?
   Odpowiedź: Nie istnieje możliwość importu danych z plików xls. Natomiast istnieje możliwość importu danych z plików typu csv. Ponieważ każdy arkusz Excel można zapisać w takim formacie, więc możemy przygotować plik z danymi w Excelu i poprzez plik formatu csv możemy przesłac dane do programu. Program iBiznesPlan ma opcję importu i eksportu z plików csv. Aby import był skuteczny pliki muszą zostać przygotowane według odpowiedniej formuły składniowej.

 

  1. Pytanie: Czy istnieje możliwość zachowania poprzedniej wersji programu na dysku przy instalacji uaktualnienia programu ?
   Odpowiedź: Instalacja uaktuaknienia związana jest z nadpisaniem plików na pliki poprzedniej wersji programu. Jeżeli zamierzamy pozostawić poprzednią wersję programu, ta należy uaktualnienie zapisać w nowej lokalizacji na dysku. Od wersji iBiznes Plan Pro 5.18 oraz iBiznesPlan  Std 5.05 każda instalacja posiada plik inicjujący zapisany  w głównym folderze. Umożliwia to oddzielne uruchamianie kilku instalacji tego samego programu na tym samym komputerze bez kolizji w dane konfiguracyjne programu. Poprzednie wersje posiadały wspólny plik inicjujący, co w dużej mierze utrudniało korzystanie z kilku wersji tego samego programu na tym samym komputerze.

 

  1. Pytanie: Program nie umożliwia wygenerowania harmonogramu spłaty kredytu przy oprocentowaniu kredytu równym 0 procent.
   Odpowiedź: Program oblicza harmogram spłaty kredytu przy teoretycznie minimalnym oprocentowaniu kredytu w wyskości 0,01 %. Nie było możliwości ustawienia oprocentowania na 0, ponieważ w wyniku obliczania poszczególnych elementów harmonogramu

 

  1. Pytanie: Ostatnio zmieniłem przeglądarkę na MSIE 6.0. Wszystkie elementy raportu generowanego przez iBiznesPlan Pro są prawidłowe, lecz wykresy są generowane w skali szarości. Jak powrócić do kolorowych wykresów.
   Odpowiedź: Uwaga: pytanie dotyczy poprzedniej 16 bitowej wersji programu iBiznesPlan 3 i wersji wcześniejszych. iBiznesPlan korzysta z bibliotek MSIE do prezentacji raportów z biznes planami. Wykresy raportu w programie iBiznesPlan Pro to aplety Javy. Aby wykres mógł być wyświetlony, przeglądarka musi być wyposażona w Wirtualną Maszyną Javy (JVM). Wszystkie przeglądarki MSIE do wersji 5.5 były wyposażone w JVM. Niestety od wersji MSIE 6.0 i w systemie Win XP, Microsoft usunął możliwość automatycznego instalowania JVM. Teraz JVM należy ściągnąć ze stron firmy Microsoft i zainstalować. Jednak w przypadku, gdy następuje uaktualnienie systemu lub przeglądarki z wersji poprzednich, to JVM zostaje automatycznie dołączona do przeglądarki. W niektórych przypadkach po zmianie przeglądarki, wykresy w programie iBiznesPlan mogą być rysowane w odcieniach szarości. W takim przypadku należy w MSIE wybrać polecenie menu Narzędzia (Tools) -> Opcje Internetowe (Internet Option) -> zakładka Zaawansowane (Advanced) -> w pozycji Przeglądanie (Browsing) zaznaczyć okienka Włącz instalowanie na żądanie (Enable install on demand). Następnie należy zapisać ustawienie oraz zamknąć i otworzyć przeglądarkę. W ten sposób zostanie załadowana JVM. Jeżeli chcemy używać technologi firmy Sun, to należy pobrać wtyczkę (plug-in) Java2 ze strony http://java.sun.com/getjava/download.html. Wynik będzie taki sam, jak w przypadku JVM.

 

  1. Pytanie: Czy okres licencji jest ograniczony czasowo?

Odpowiedź:  

   Czas ważności licencji nie jest ograniczony czasowo w przypadku użytkowania programu iBiznesPlan Max, iBiznes Plan Pro, iBiznesPlan Std, Analiza SWOT. Natomiast czas ważności licencji w przypadku programu iBiznesPlan One jest ograniczony do jednego miesiąca (dokładnie 31 dni). Okres ten jest liczony od  dnia przesłania licencjobiorcy wersji instalacyjnej programu. W przypadlku wersji iBiznesPlan One występują jeszcze inne ograniczenia licencyjne, których nie ma w przypadku pozostałych programów. Do ważniejszych ograniczeń należą: możliwość opracowania tylko jednego biznes planu, licencjobiorca nie ma możliwości dalszej sprzedaży programu.
  1. Pytanie: Weryfikator analizy pokazał sumę różną od 0 ?

Odpowiedź:  

   Po wygenerowaniu analizy istnieje możliwość zweryfikowania otrzymanych wyników. W tym celu uruchamiamy opcję Weryfikacja Analizy. W wyniku tworzony jest plik tekstowy z szeregiem wyników. Wyniki te powinny dać sumę całkowitą równą 0 (lub bardzo bliską 0). Jeżeli otrzymamy inny wynik oznacza to, że analiza nie jest poprawnie obliczona. Zawsze powodem tej sytuacji:

 

   • są dane wejściowe, które nie zostały w sposób prawidłowy wpisane w opcjach menu głównego Inwestycja
   • lub też dopisane przez użytkownika wartości do tabel z menu Analiza. Wszystkie tabele (analizy) z menu Analiza są automatycznie generowane przez program. Tylko część wierszy w tych tabelach może być edytowana. Edycja tabel z menu Analiza wymaga wiedzy z zakresu rachunkowości i nie zaleca się edycji tych tabel.
W celu znalezienia potencjalnych nieprawidłowości w danych wejściowych z menu Inwestycja należy dokonać następujących sprawdzeń:  
  • opcja Nakłady Inwestycyjne: sprawadzamy, czy została obliczona amortyzacja dla każdej pozycji w tabeli (dokonujemy przeliczenia pozycja po pozycji: przycisk Amortyzacja)
  • opcja Nakłady Inwestycyjne: sprawdzamy, czy każda pozycja w tabeli ma przyporządkowaną nazwę Grupy.
  • opcja Nakłady Inwestycyjne: jeżeli są puste wiersze należy je skasować,
  • opcja Nakłady Inwestycyjne:: sprawdzamy, czy wpisano nakłady inwestycyjne dla projekcji miesięcznej dla pierwszych dwóch lat. Nie należy wpisywać nakładów inwestycyjnych w tabeli dla projekcji rocznej dla I i II roku. Program automatycznie wypelłnia te pola w trakcie obliczania amortyzacji. Jeżeli wpiszemy tam jakiekolwiek wartości zostaną one nadpisane w trakcie obliczania amortyzacji.
  • opcje  Przychody ze Sprzedaży, Koszty, Aktywa i Pasywa, Finansowanie Własne. Należy dokonać analogicznych sprawdzeń i przeliczeń jak w przypadku opcji Nakłady Inwestycyjne, z tym, że bedą się one odpowiednio odnosiły do przychodów, kosztów,i aktywów i pasywów,  finansowania własnego.
  • ważne: w opcji Koszty występuje pozycja Amortyzacja z Inwestycji. Wartości w tym wierszu są automatycznie wstawiane  w chwili uruchomienia tej opcji (suma amortzacji z opcji Nakłady Inwestycyjne). Tak więc w przypadku, gdy dokonamy zmian w amortyzacji należy zawsze jako następną uruchomić opcję Koszty w celu zaktualizowania wartości w wierszu Amortyzacja z Inwestycji,
  • opcja Finansowanie Własne: sprawdzamy, czy została określona cena nominalna i emisyjna akcji (udziałów). Obie wartości muszą być wpisane przed przeliczeniem tabeli.

You must be logged in to post a comment.