FAQ: Analiza

  1. Pytanie: Koszty finansowe są wyeliminowane z wydatków w obliczeniach zdyskontowanych strumieni pieniężnych. Bardzo proszę o przybliżenie tego zagadnienia, ewentualnie o podanie literatury w której przedstawione i umotywowane jest takie ujęcie kosztow finansowych – jako elementu ksztaltującego przepływy pieniężne w sposób pośredni, w postaci stopy dyskontowej.
   Odpowiedź: Koszty finansowe (płacone odsetki) są wliczane do wydatków pieniężnych (uwzględniane w przepływach dla planowania finansowego). W obliczeniach zdyskontowanych strumieni pieniężnych (NPV i IRR) koszty finansowe są jednak pomijane, gdyż stanowią one dochód generowany przez zainwestowany kapitał i znajdują swe odbicie w stopie dyskontowej. Powyższą interpretację można znaleźć w książce Behrensa i Hawranka – Poradnik Przygotowania Przemysłowych Studiów Feasibility, którą wydało UNIDO.

 

  1. Pytanie: Które informacje w przypadku analizy finansowej trzeba samemu wprowadzić do programów, a które programy wygeneruje sam ?
   Odpowiedź: Użytkownik musi wprowadzić do programu tylko niezbędne dane wejściowe:

   • nazwy i wartości pozycji inwestycyjnych w poszczególnych latach. Program samodzielnie obliczy amortyzację dla poszczególnych pozycji,
   • nazwy i wartości pozycji kosztów w poszczególnych latach eksploatacji, nazwy pozycji dotyczących sprzedaży w poszczególnych latach projekcji. W przypadku tych pozycji można wprowadzić ilości jednostek (wolumen) i wartość jednostkową dla kazdej pozycji (dodatkowa opcja). Wartość sprzedaży dla każdej pozycji program wyliczy sam,
   • w przypadku kapitału obrotowego definiujemy tylko nazwy pozycji (wybieramy z menu) oraz wpisujemy liczbę dni rotacji. Następnie wybieramy dla poszczególnych pozycji kapitału pozycje kosztowe. Po wybraniu następuje automatyczne obliczanie wartości poszczególnych skałdników kapitału obrotowego w kolejnych latach projekcji,
   • na koniec należy wprowadzić informację dotyczącą projekcji kapitału własnego i ewentualnie (jako opcja) podstawowe informacje o kredytach. W przypadku kredytów wprowadzamy tylko informacje dotyczące wartości kredytu, stopy procentowej, lat spłaty kredytu. Program ma zaimplementowany algorytm liczenia rat i odsetek metodą kapitałową i annuitetową (do wyboru).

   Po wprowadzeniu tych informacji i wybraniu opcji Generator następuje samoczynne generowanie przez program kompletnej analizy finansowo ekonomicznej.

 

  1. Pytanie: W jaki sposób ustalamy dni rotacji dla obliczenia zapotrzebowania na kapitał obrotowy?
   Odpowiedź: Ponieważ tematyka jest bardzo istotna poświęcono jej osobny artykuł. Proszę o zapoznanie się z informacjami na stronie zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, gdzie  przedstawiono szereg informacji i wskazówek. na temat sposobu prognozowania należności, zabowiązań i zapsów w programie iBiznesPlan.

 

  1. Pytanie: Czy jest możliwość zmian w amortyzacji na wypadek zmiany przepisów?
   Odpowiedź: Tak. Amortyzację dla konkretnego składnika w opcji Nakłady Inwestycyjne i Amortyzacja program wylicza od dowolnego momentu wskazanego przez użytkownika. Istnieje również możliwość samodzielnego wprowadzenia odpisów amortyzacyjnych. Wielkość stawek amortyzacyjnych użytkownik może zmieniać w dowolnym zakresie. Przeliczenie stawek amortyzacyjnych można dokonać w dowolnym momencie opracowywania analizy.

 

  1. Pytanie: Czy można wprowadzić w programie okres karencji spłaty kredytu mniejszy niż rok (np 3 miesiące).
   Odpowiedź: Tak.

 

  1. Pytanie: Czy można inwestycję przedstawić miesięcznie (w przypadku inwestycji np 2 letniej lub krótszej). Bank może wymagać rozbicia inwestycji na kwartały bądź miesiące.
   Odpowiedź: Wszystkie projekcje można przedstawić w okresach miesięcznych dla dwóch pierwszych lat. Dla całego okresu jest to projekcja roczna.

 

  1. Pytanie: Mam dokonać analizy istniejącego biznes planu. Jest w nim założona realna stopa oprocentowania kredytu (3 lata) w wysokości 12%. Czy taka stopa powinna być założona, czy też należy uwzględnić stopę inflacji. Jaka jest różnica pomiędzy realną stopą procentową a nominalną.
   Odpowiedź: Problem cen nominalnych i realnych jest stosunkowo złożony. Uwzględnienie stóp realnych (poprzez przeliczanie m.in. cen kosztów i składników sprzedaży w czasie) zależy od naszych prognoz, co do przyszłości, a to zawsze obarczone jest dużym ryzykiem i niepewnością. Walutę danego państwa można przedstawić w pojęciu bieżącym (nominalnym – faktyczne kwoty) i pojęciu stałym (realnym – skorygowane o wartość stopy inflacji). Jeżeli stopa inflacji jest równie wysoka jak nominalne oprocentowanie, to realne oprocentowanie może być nawet ujemne. Ogólnie zmianę w przyszłym okresie nominalnego przepływu pieniężnego (NPP) na realny przepływ pieniężny (RPP) można przedstawić w sposób następujący: RPP = NPP / (1+s)^t, gdzie t – długość okresu, s – stopa inflacji. Wzór na obliczenie realnej stopy: (1 + stopa nominalna) = (1 + stopa realna)(1 + stopa inflacji).

 

  1. Pytanie: Prosimy o wskazówkę w przypadku stałego pojawiania się komunikatu „Proszę zwiększyć stopę dyskontową”. Nie możemy uzyskać obliczeń dotyczących IRR.
   Odpowiedź: Jest to typowa oznaka, gdy IRR przyjmuje wartości ujemne lub dodatnie powyżej maksymalnej stopy, która została ustawiona programowo. Należy jednak przede wszystkim kierować się wskazaniami NPV. Jeżeli NPV jest dodatnie, a program nie znajduje IRR, to oznacza, że wartość IRR jest większa niż wartość stopy maksymalnej. W takim przypadku projekt należy przyjąć. Aby się o tym przekonać należy kliknąć na przycisk Trend IRR. Prawie na pewno program narysuje funkcję malejącą z tendencją przecięcia osi x powyżej stopy maksymalnej. W przypadku, gdy NPV jest ujemna, to bez względu na wskazania IRR projekt odrzucamy.

 

  1. Pytanie: Jak ustalić wartość rezidualną (likwidacyjną) inwestycji?
   Odpowiedź: Rozpatrując każde przedsięwzięcie inwestycyjne należy również poddać analizie końcowy okres użytkowania inwestycji. Z okresem tym związane będą wydatki kapitałowe, które inwestor będzie musiał ponieść na odzyskanie środków trwałych (wartość likwidacyjna lub rezidualna lub rezydualna). Do wydatków tych można zaliczyć wydatki na rozbiórki, demontaże i rekultywację ziemi. Wydatkom tym będą towarzyszyły również wpływy, które inwestor osiągnie ze sprzedaży odzyskanych środków trwałych. Ponieważ analiza tak odległego okresu jest bardzo trudna często przyjmuje się założenie, – wydaje się bardzo rozsądne – że nakłady (wydatki) zostaną zrównoważone przez wpływy równe wartości likwidacyjnej środków trwałych.
   Oczywiście można się pokusić o wyliczenie tej różnicy i przyjąć tą wartość jako dodatkowe końcowe przychody ze sprzedaży lub koszty – wszystko zależy od tego, czy przeważą wydatki, czy wpływy. Jako wartość likwidacyjną po stronie przychodów można przyjąć wartość niezamortyzowaną środków trwałych pomniejszoną o prognozę wydatków związanych z likwidacją inwestycji. Na temat wartości likwidacyjnej nakłada się temat związany z okresem użytkowania inwestycji (trwałość przedsięwzięcia). Reasumując, wydaje się, że pominięcie tej pozycji w biznes planie w wielu przypadkach jest najbardziej rozsądnym rozwiązaniem.

 

  1. Pytanie: Dlaczego przy obliczaniu NPV nie uwzględnione są raty kredytów i amortyzacja ? Czy to też wynika z UNIDO ? Jak to uzasadnić ?
   Odpowiedź: To nie wynika z UNIDO. To wynika z zasad ekonomii. Zaktualizowana wartość netto obliczana jest w odniesieniu do całkowitych nakładów inwestycyjnych. Zadaniem programu jest określenie parametrów opłacalności inwestycji.
   …amortyzacja… Odpisy amortyzacyjne nie są wydatkiem pieniężnym. Włączenie tych odpisów oznaczałoby podwójne liczenie wydatków projektu. Zostały one już uwzględnione jako wydatki kapitałowe przeznaczone na zakup środków trwałych (nakłady inwestycyjne). Dlatego właśnie amortyzacja, która jest elementem kosztów, nie stanowi przepływu pieniężnego.
   …finansowanie projektu… Czym innym jest decyzja inwestycyjna, a czym innym jest decyzja o sposobie finansowania inwestycji. Głównym zadaniem programów z serii iBiznesPlan jest wspomaganie decyzji inwestycyjnej. Wypracowując decyzję inwestycyjną i analizując dane przedsięwzięcie inwestycyjne nie uwzględniamy sposobów jego finansowania. Jeżeli posługujemy się kredytem, to nie należy odejmować rat kredytowych od nakładów inwestycyjnych. Nie traktujemy również spłacanych rat, ani odsetek jako wypływów pienięż nych. Analizujemy inwestycję w taki sposób, jakby w całości była finansowana ze środków własnych – wypływy finansuje właściciel, wpływy zwiększają majątek. Postępujemy dlatego w ten sposób, ponieważ należy oddzielić decyzję inwestycyjną od decyzji o sposobach finansowania.Więcej informacji na ten temat można znaleźć w książce „Podstawy finansów przedsiębiorstw” autorstwa R.A. Brealey’a i S.C. Myers’a [ Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1999 ]

 

 1. Pytanie: Proszę o wyjaśnienie pojęcia „minimum dni pokrycia w dniach”.
  Odpowiedź: Do obliczania poszczególnych składników kapitału obrotowego konieczne są wielkości wyrażone w dniach (minimum dni pokrycia) , które w przypadku prognoz inwestycyjnych szacują długość okresu: na jaki starczy zapasów dla naszej produkcji, czy też realizacji usług (dla obliczania zapasów), realizacji należności (należności – czyli ile średnio dni zajmie nam realizacja naszych należności – w przybliżeniu możemy przyjąć okres w jakim będą płacone nasze faktury), spłaty zobowiązań (zobowiązania – ile średnio dni zajmie nam regulacja naszych zobowiązań – w przybliżeniu możemy przyjąć okres w jakim będziemy regulować faktury naszych kontrahentów). Dla prognoz inwestycyjnych wielkości te należy oszacować, biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia z naszej branży. Okres ten może zależeć również od wielu czynników, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć w momencie prognozowania (np. przyszłej podaży i popytu, czynników wypływających z recesji lub boomu gospodarczego, czy też z inflacji).Najlepiej jest, gdy zobowiązania przewyższają należności, ponieważ umożliwia nam to dodatkowe finansowanie. Jednak, gdy ta dysproporcja będzie zbyt duża, to w praktyce będzie oznaczała, że albo mamy trudności w spłacie naszych zobowiązańi i (lub) płacimy dodatkowe odsetki.

You must be logged in to post a comment.