Metoda SWOT

Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów

  • Strengths (mocne strony),
  • Weaknesses (słabe strony),
  • Opportunities (szanse),
  • Threats (zagrożenia).

Metoda SWOT jest efektywnym sposobem identyfikacji czynników słabych i silnych stron tkwiących wewnątrz przedmiotu analizy oraz czynników szans i zagrożeń w otoczeniu przedmiotu analizy. Przedmiotem analizy może być przedsiębiorstwo, inwestycja lub dowolna organizacja. Zastosowanie analizy SWOT nie ma praktycznie ograniczeń, ponieważ można ją zaimplementować do dowolnego zdarzenia ze sfery działalności człowieka.

Głównym celem analizy SWOT jest określenie aktualnej i perspektywicznej pozycji przedmiotu analizy SWOT oraz prognoza strategii postępowania. Zakres rodzajowy czynników, które mają wpływ na przedmiot analizy SWOT jest bardzo szeroki. Z jednej strony są to czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, a z drugiej pozytywne i negatywne. Skuteczna ich identyfikacja jest podstawą analizy SWOT. Pomocnym w celu identyfikacji tych czynników jest schemat dzielący czynniki analizy SWOT na cztery kategorie:

  • zewnętrzne pozytywne (szanse lub okazje). Należy znaleźć w otoczeniu kluczowe czynniki, które pozwolą na utrzymanie pozycji lub jej ekspansję, a jednocześnie osłabią zagrożenia. Szanse mają pozytywny wpływ na rozwój i pokonywanie barier płynących z otoczenia.
  • zewnętrzne negatywne (zagrożenia). Musimy zidentyfikować w otoczeniu kluczowe czynniki, które są przeszkodą dla utrzymania pozycji, rozwoju lub ekspansji. Zagrożenia mają negatywny wpływ przede wszystkim na utrzymanie pozycji, jak również na perspektywy rozwoju. Skuteczna ich identyfikacja jest podstawą opracowania prawidłowej strategii. Czynniki zewnętrzne mogą w jednym przypadku być szansą, a w innych są zagrożeniem. Typowymi przykładami jest polityka gospodarcza prowadzona przez państwo, tendencje rynkowe, koncesjonowanie działalności gospodarczej.
  • wewnętrzne pozytywne (mocne strony). Identyfikacja mocnych stron wynika ze znajomości przedmiotu analizy. Im ta znajomść jest głębsza, tym wynik analizy jest bardziej efektywny. Mocne strony zależą od rodzaju przedmiotu analizy. Całkowicie inaczej będzie prowadzona ich identyfikacja w przypadku przedsiębiorstwa, a inaczej w przypadku analizy przedsięwzięcia, które nie będzie miało charakteru gospodarczego. Praktycznie w każdym przypadku mocne strony są wynikiem wszelkiego rodzaju zasobów i kwalifikacji przedmiotu analizy.
  • wewnętrzne negatywne (słabe strony). Identyfikacja słabych stron przebiega podobnie jak identyfikacja mocnych stron przedmiotu analizy i jest wynikiem znajomości przedmiotu analizy. Praktycznie w każdym przypadku słabe strony są wynikiem wszelkiego rodzaju braku zasobów i braku kwalifikacji przedmiotu analizy.
Analiza SWOT pozwala na ocenę praktycznie każdego zjawiska ze sfery działalności człowieka. Przedstawienie uniwersalnej metody identyfikacji czynników w poszczególnych kategoriach jest zadaniem praktycznie bardzo trudnym do wykonania o ile jest to w ogóle możliwe Gdy jednak skoncentrujemy się na konkretnym przypadku to taka identyfikacja czynników jest zadaniem stosunkowo prostym, z tym, że jest jeden czynnik konieczny do spełnienia. Wymagana jest znajomość przedmiotu analizy w celu wyodrębnienia faktycznych czynników. Identyfikując czynniki w poszczególnych kategoriach powinniśmy zidentyfikować czynniki kluczowe, które będą miały wpływ na wynik analizy. Identyfikacja wszystkich czynników nie jest ani konieczna, ani też możliwa. Kluczowym w trakcie identyfikacji czynników są ich wagi. Powinniśmy przyjąć z góry założenie co do rozpiętości wag i identyfikować czynniki, które będzie można charakteryzować wagami tylko z przyjętego przedziału.

You must be logged in to post a comment.