SWOT

Program Analiza SWOT umożliwia wykonanie kompleksowej analizy strategicznej dowolnego przedsiębiorstwa lub przedsięwzięcia biznesowego według metodologii SWOT, a w szczególności:

 • identyfikację i analizę szans i zagrożeń oraz identyfikację i analizę mocnych i słabych stron,
 • określenie pozycji strategicznej i kierunków rozwoju,
 • wygenerowanie macierzy SWOT (z wewnątrz do zewnątrz) i macierzy TOWS (z zewnątrz do wewnątrz).

Program Analiza SWOT umożliwia wykonanie analizy SWOT według schematu, który może być w szerokim zakresie modyfikowany. Praca z programem odbywa się w dwóch etapach. W pierwszym etapie wprowadzamy informacje wejściowe, natomiast w drugim etapie program automatycznie dokonuje generacji kompletnego dokumentu raportu analizy SWOT. Następnie jest aktywowany edytor programu z wygenerowaną analizą SWOT.

Przed rozpoczęciem wprowadzania własnych danych użytkownik ma możliwość zapoznanie się z przykładowymi analizami, które zostały wprowadzone do programu.

Raport z Programu Analiza SWOT

 • Strona Tytułowa.
 • Spis Treści.
 • Analiza strategiczna SWOT:
  • Wstęp i Streszczenie
  • Mocne Strony wraz z tabelą wag, struktury i dynamiki czynników,
  • Słabe Strony wraz z tabelą wag, struktury i dynamiki czynników,
  • Zagrożenia w Otoczeniu wraz z tabelą wag, struktury i dynamiki czynników,
  • Szanse w Otoczeniu wraz z tabelą wag, struktury i dynamiki czynników,
  • Analiza Strategiczna:
  • Czynniki o wartościach ekstremalnych i średnich
  • Analiza Strategiczna Wag
  • Macierz SWOT
  • Macierz TOWS
  • Pozycja Strategiczna SWOT i TOWS
  • Wnioski i Podsumowanie

Do raportu analizy SWOT użytkownik może dołączyć wykresy, które są automatycznie generowane przez program. Program wyposażony jest w rozbudowany edytor oraz moduł do generowania i zarządzania wykresami.

You must be logged in to post a comment.